Polityka prywatności EVOLEO Sp. z o.o. oraz strony internetowej evoleo.pl.

1. Informacje o administratorze

Administratorem strony internetowej www.evoleo.pl oraz danych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością jest EVOLEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Evoleo) z siedzibą przy al. W. Korfantego 51, 40-160 Katowice, zarejestrowana w rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000941131, posiadająca numer NIP: 6343004868, REGON: 520750460 kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł.
Z Evoleo można skontaktować się:
a. korespondencyjnie na adres siedziby spółki;
b. na adres email: kontakt@evoleo.pl.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Evoleo przetwarza dane w celach:
a. przesyłania ofert oraz informacji handlowych [jest to przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy];
b. prowadzenia korespondencji z klientami oraz stronami zainteresowanymi, dochodzenia roszczeń [jest to prawnie uzasadniony interes administratora];
c. przesyłania drogą elektroniczną rachunków za świadczone usługi [na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług];
d. udzielenia pięciu procent rabatu na świadczone usługi za przeczytanie polityki prywatności [należy zgłosić przy podpisywaniu umowy, nie łączy się z pozostałymi udzielonymi rabatami].
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom zewnętrznym wspierającym działalność Evoleo, m.in.: w zakresie świadczenia usług opieki na systemem informatycznym [firma ITLAB.PL Sp. z o.o.]; operatorom pocztowym i kurierom; podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze [na podstawie odrębnych ustaleń z Klientami]; bankom w zakresie realizacji płatności.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z Umowy oraz świadczenia pozostałych usług przez Evoleo, trwania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonanych usług.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu:
e. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do poprawiania swoich danych,
f. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ponadto Evoleo informuje, że:
h. podanie danych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak może utrudnić świadczenie usług i prowadzenie korespondencji;
i. na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.

3. Polityka ciastek – pliki cookies

Nasze ciastka są bardzo skromne. Jedyne co robią, to zapisują w Twoim komputerze czy informacja o plikach cookies została wyświetlona i zaakceptowana.

 Data aktualizacji: 03.02.2023.

Numer telefonu

Adres e-mail

Copyright © 2024 Evoleo sp. z o.o.